Polityka jakosci

  

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Priorytetem dla Spółki jest utrzymanie czołowej pozycji na rynku usług energetycznych związanych z produkcją i modernizacją kotłów parowych i wodnych oraz urządzeń ciśnieniowych dla energetyki, przemysłu i ciepłownictwa. Osiągnąć to chcemy oferując wysoki standard, solidność, najwyższą jakość i  terminowość  dla swoich wyrobów i usług, przy jednoczesnym zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Przejawem takiego działania jest wprowadzenie i stosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, oraz wdrożenie wymagań Dyrektywy 2014/68/UE umożliwiających znakowanie naszych wyrobów ciśnieniowych znakiem CE.

Naszym celem jest:

·  Zapewnianie  kompleksowych rozwiązań, przy uwzględnianiu niestandardowych  wymagań i oczekiwań naszych odbiorców.

·  Gwarancja wysokiej jakości naszych wyrobów i usług przy umiarkowanej  cenie.

·   Zagwarantowanie najwyższej klasy kadry inżynieryjno – technicznej i   pracowniczej.

·   Stosowanie wysokiej jakości sprzętu, maszyn  i wyposażenia, nowoczesnych technologii oraz profesjonalnej i efektywnej organizacji pracy połączonej  z kompetentnym zarządzaniem procesami.

· Minimalizowanie powstawania urazów u wszystkich pracowników poprzez uczynienie miejsca pracy wolnym od zagrożeń i niebezpiecznych działań i poprzez zarządzanie ryzykiem zawodowym, sytuacjami wypadkowymi i potencjalnie wypadkowymi.

· Redukowanie zanieczyszczeń powstających w procesie produkcyjnym do najniższego osiągalnego poziomu poprzez zarządzanie aspektami środowiskowymi i sytuacjami awaryjnymi.

· Ochrona zasobów naturalnych w procesie produkowania, użytkowania i usuwania wyrobów oraz świadczenia usług.

· Ustanawianie standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska,  spełniających wymogi przepisów prawa miejscowego oraz wykraczających poza nie jeśli to konieczne, w celu osiągnięcia celów tej polityki poprzez zarządzanie zgodnością.

· Stałe poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających na poprawę stanu BHP i Ochrony Środowiska.

·  Wprowadzanie wymogu stosowania się wszystkich pracowników do powyższych standardów.

Kierownictwo Laboratorium Badań Materiałowych ( LBM ) zapewnia , że w laboratorium został opracowany i wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 stanowiący element Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w PRiMUE Energoserwis S.A. Opracowany i wdrożony system zarządzania oraz kompetencje i kwalifikacje techniczne dotyczą badań. Cały personel Laboratorium podpisał oświadczenie – (wzór stanowi załącznik do P-10), że został zapoznany z Polityką Jakości, dokumenty systemowe stosowane w praktyce są mu znane, zrozumiałe, dostępne na stanowisku pracy i zobowiązuje się do stosowania ich w praktyce oraz zobowiązuje się do zachowania zasad poufności i praw własności Klienta.

Najwyższe Kierownictwo Spółki deklaruje, że Laboratorium posiada niezbędne środki na:

- ciągłe podnoszenie profesjonalnej wiedzy i umiejętności personelu badawczego, poprzez udział w kursach, seminariach, badaniach : biegłości , porównawczych i kompetencji,

- zakup nowoczesnego wyposażenia pomiarowego i badawczego.

- Laboratorium działa bezstronnie, niezależnie a wynagrodzenie personelu nie zależy bezpośrednio od liczby badań ani nie jest w żaden sposób powiązane z ich wynikami.

System Zarządzania w Laboratorium obowiązuje od dnia 01.04.2001r.

 

W imieniu Zarządu zobowiązuję się zapewnić wszelkie niezbędne zasoby i środki  dla utrzymania i upowszechniania Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Będę sprawował osobisty nadzór nad realizacją niniejszej Polityki. Dołożę wszelkich starań, aby założone cele w zakresie jakości, ochrony środowiska i bhp były w pełni osiągalne.

 

Zobowiązuję się wspierać swoim autorytetem wszelkie działania mojego przedstawiciela-Pełnomocnika ds. ZSZ podejmowane w celu należytego wypełniania wymagań zawartych w Przewodniku po ZSZ.


01.03.2018

Prezes Zarządu

Stefan Adamiak

 

Do góry